Chăm sóc sắc đẹp

Ngày: 13/11/2022

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO :

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo nghề Chăm sóc sắc đẹp cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và kiến thức nâng cao về lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp phù hợp với sự phát triển của khoa học  kỹ thuật công nghệ, sinh viên hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức cũng như các kỹ năng cơ bản để đạt được thành công trong công việc, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

* Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

ü Xác định được vị trí, vai trò của Nghề Chăm sóc sắc đẹp và đặc trưng của hoạt động Chăm sóc sắc đẹp, tác động của nó đối với kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường.

ü Mô tả được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các nhiệm vụ trong dịch vụ làm đẹp; mối quan hệ giữa các dịch vụ làm đẹp trong các spa, salon.

ü Thực hiện được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của Chăm sóc sắc đẹp: Kỹ thuật chăm sóc da, Chăm sóc móng, Trang điểm thẩm mỹ cơ bản, Chăm sóc khách hàng, Chăm sóc chuyên sâu về da, quy trình Massage bấm huyệt.

ü Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ, mỹ phẩm chủ yếu của các kỹ thuật trong cơ sở chăm sóc sắc đẹp và giải thích công dụng của chúng.

ü Trình bày được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong Cơ sở làm đẹp để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.

ü Trình bày được các tiêu chuẩn 5S tại nơi làm việc

ü Mô tả quy trình vận hành kết nối mạng tại cơ sở làm việc

 

* Kỹ năng:

ü Thành thạo quy trình phục vụ khách hàng

ü Thành thạo quy trình chăm sóc da: chăm sóc da mặt, da toàn thân, chuyên sâu về da

ü Thành thạo quy trình chăm sóc móng, thiết kế tạo hình móng

ü Thành thạo quy trình trang điểm thẩm mỹ cơ bản theo đúng tiêu chuẩn

ü Thành thạo quy trình Massage bấm huyệt

ü Sử dụng an toàn loại trang thiết bị, mỹ phẩm của cơ sở làm đẹp.

ü Thực hiện công việc hàng ngày và quản lý thời gian làm việc hiệu quả.

ü Giải quyết được các yêu cầu và tình huống trong quá trình phục vụ khách.

* Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

ü Chính trị, đạo đức:

·        Có một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của nhà nước;

·        Có hiểu biết về đường lối chủ trương của Đảng về định hướng phát triển kinh tế - xã hội;

·        Có hiểu biết về truyền thống dân tộc, của giai cấp công nhân và đạo đức và nhân cách của người công nhân;

·        Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân: Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

·        Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp. Sống lành mạnh giản dị phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc.

ü Thể chất và quốc phòng:

·        Có đủ sức khoẻ để làm việc lâu dài trong các điều kiện khác nhau về không gian và thời gian;

·        Có hiểu biết các loại hình thể dục thể thao để tham gia trong hoạt động, sinh hoạt cộng đồng. Có sức khỏe và ý thức bảo vệ Tổ quốc;

·        Biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

·        Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần cảnh giác giữ gìn bí mật cơ quan, bí mật quốc gia. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

ü Tiếp đón, chăm sóc khách hàng

ü Tư vấn chăm sóc sắc đẹp

ü Chăm sóc da mặt

ü Chăm sóc da toàn thân

ü Chăm sóc chuyên sâu về da

ü Chăm sóc móng

ü Thiết kế, tạo hình móng nghệ thuật

ü Trang điểm

ü Massage bấm huyệt

II. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC:

ü Số lượng môn học, mô đun:                                             20

ü Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:      66 tín chỉ (1665giờ)

ü Khối lượng các môn học chung /đại cương:           255 giờ

ü Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:  1410 giờ

ü Khối lượng lý thuyết: 497giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1168giờ

ü Thời gian khóa học:                                                      2 năm.

0397716199 Chat zalo